Dołącz do nas

    Pobierz DEKLARACJE CZŁONKOWSKĄ
        

Deklaracja i składki członkowskie
Deklaracje członkowską należy pobrać, wydrukować i wypełnić – nie zapominając o podpisaniu. Następnie należy ją przekazać jednemu z członków Zarządu stowarzyszenia lub członkowi stowarzyszenia, który to z własnej nie przymuszonej woli przekaże do zatwierdzenia. Po spełnieniu formalności należy opłacić składkę wpisową i członkowską.

Wysokość składek stowarzyszenia:

składka członkowska roczna – 50 zł , 50% (25 zł) zniżki dla osób do 18 roku życia
składka wpisowa dla nowo przyjętych członków Stowarzyszenia – 30 zł
składki członkowskie należy wpłacać do końca marca każdego roku z góry na konto Stowarzyszenia:

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Visegrad Maraton Rytro
Rytro 265
33-343 Rytro
Tytuł przelewu: Składka członkowska / wpisowa, Imię i Nazwisko
Numer konta: 90 1750 0012 0000 0000 2257 2032
Bank: BGŻ BNP PARIBAS

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i wyraża gotowość aktywnego działania na rzecz ich realizacji.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela będącego osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawioną praw publicznych.

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji. Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami Stowarzyszenia w chwili jego zarejestrowania.

4. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz uczestniczenia w ogólnych zebraniach Stowarzyszenia, zabierania głosu w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
zgłaszania wniosków i opinii co do działalności Stowarzyszenia,
korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

5. Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

aktywnego działania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia, wykonywania przyjętych zadań, przestrzegania zasad lojalności wobec władz Stowarzyszenia,
przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
regularnego opłacania składek.

6. Członek wspierający:

ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia,
obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
zwolniony jest z obowiązku aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych,
zwolniony jest z obowiązku opłacania składek,
nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

7. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, co nie zwalnia członka od uiszczenia zaległych składek członkowskich,
śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
wykluczenia ze Stowarzyszenia w wyniku:prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,pozbawienia członkostwa członka zwyczajnego lub wspierającego uchwałą Zarządu w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania wewnętrznych regulaminów lub uchwał, w tym również w sytuacji nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy lub uporczywego nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia członka o jego wykluczeniu, podając przyczyny oraz wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków – za pośrednictwem Zarządu- w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Rozpatrzenie odwołania powinno nastąpić na najbliższym zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, pod warunkiem otrzymania odwołania przez Zarząd, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem jego zwołania.