Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA VISEGRAD MARATON RYTRO

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne .

 

1

Stowarzyszenie VISEGRAD MARATON RYTRO zwane w dalszej części niniejszego statutu Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa w ramach obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej porządku prawnego .

 

2

 1. Nazwa i znak graficzny (logo) Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.
 2. W kontraktach zagranicznych Stowarzyszenie może posługiwać się swoją nazwą przetłumaczoną na języki obce.

 

3

 1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami w ramach statusowych uprawnień.
 2. Siedzibą Stowarzyszenie jest Rytro.

 

4

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników/wykonawców umów cywilnoprawnych. Członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie władz Stowarzyszenia, mogą być zatrudniani w Stowarzyszeniu na podstawie stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

 

5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

6

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, pośrednio lub bezpośrednio realizujących cele statutowe Stowarzyszenia.

 

7

Stowarzyszenie jest związane na czas nieokreślony .

 

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania.

 

8

 

Celem stowarzyszenia jest :

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 2. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
 3. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez zachęcanie do systematycznej aktywności ruchowej,
 4. Promowanie kultury , walorów turystycznych Gminy Rytro, Sądecczyzny i Małopolski,
 5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 6. Aktywizowanie mieszkańców Gminy Rytro i Powiatu Nowosądeckiego do zaangażowania się w realizację  celów statutowych  Stowarzyszenia,
 7. Współpraca z samorządem lokalnym i innymi organizacjami w ubieganiu się o fundusze zewnętrzne,
 8. Upowszechnianie wiedzy o Gminie Rytro i Sądecczyźnie, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego.

 

9

 

Stowarzyszenie  realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, w szczególności poprzez organizację konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw i innych zajęć,
 2. Opracowanie projektów, analiz i programów,
 3. Prezentację dorobku artystycznego, kulturalnego mieszkańców gmin,
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej , wydawanie materiałów szkoleniowych,
 5. Prowadzenie działalności badawczej,
 6. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 7. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia,
 8. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi , przedsiębiorcami i innymi podmiotami zainteresowanymi celami statutowymi Stowarzyszenia oraz organizacjami                   z innych krajów,
 9. Pomoc w zdobywaniu funduszy innym podmiotom,
 10. Inne działania realizujące cele statutowe,

 

Rozdział III

Członkowie , ich prawa i obowiązki .

 

10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne,
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym,

                                                                       

11

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
 2. członków zwyczajnych
 3. członków wspierających
 4. członków honorowych

 

12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i wyraża gotowość aktywnego działania na rzecz ich realizacji,
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna , która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela będącego osobą fizyczną , posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawioną praw publicznych,
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i wyraża gotowość aktywnego działania na rzecz ich realizacji oraz w szczególny sposób przyczyniła się do osiągania celów statutowych Stowarzyszenia,
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji. Założyciele Stowarzyszenia staja się członkami Stowarzyszenia w chwili jego zarejestrowania.
 5. Członków honorowych przyjmuje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub grupy członków w liczbie co najmniej 3 osób.

 

13

 

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do :
 2. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz uczestniczenia w ogólnych zebraniach Stowarzyszenia, zabierania głosu w sprawach związanych                z działalnością Stowarzyszenia,
 3. Zgłaszania wniosków i opinii co do działalności Stowarzyszenia,
 4. Korzystania z urządzeń , świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
 5. Zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia,
 6. Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
 7. Aktywnego działania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia, wykonywania przyjętych zadań, przestrzegania zasad lojalności wobec władz Stowarzyszenia,
 8. Przestrzegania zasad lojalności wobec władz Stowarzyszenia,
 9. Regularnego opłacania składek,

14

 

 1. Członek wspierający:
 2. Ma prawo brać udział z głosem doradczym – posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia,
 3. Obowiązany jest do regularnego wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. Zwolniony jest z obowiązku aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych,
 5. Zwolniony jest z obowiązku opłacania składek,
 6. Nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

 

15

 1. Członek honorowy ma prawo:
 2. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz uczestniczenia w ogólnych zebraniach Stowarzyszenia, zbierania głosu w sprawach związanych z działa z działalnością Stowarzyszenia,
 3. Zgłaszania wniosków i opinii co do działalności Stowarzyszenia,
 4. Korzystania z urządzeń , świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
 5. Zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia,
 6. Jest zwolniony z opłacania składek,

 

16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu  ustaje na wskutek:
 2. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi , co nie zwalnia członka do uiszczenia zaległych składek członkowskich,
 3. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 4. Wykluczenie ze stowarzyszenia w wyniku:

1)prawomocnego  orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową            w postaci  pozbawienia praw publicznych,

2) pozbawienia członkostwa członka zwyczajnego lub wspierającego uchwałą zarządu               w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych lub nie przestrzegania wewnętrznych regulaminów lub uchwał, w tym również w sytuacji nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy lub uporczywego nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

 1. w przypadkach określonych w ust.1lit.c ppkt.2 zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia członka o jego wykluczeniu podając przyczyny oraz wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Rozpatrzenie odwołania powinno nastąpić na najbliższym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków, pod warunkiem otrzymania  odwołania przez Zarząd, co najmniej na 2 tygodnie przed terminem jego zwołania,
 2. Do osób którym odmówiono prawa członkowstwa , stosuje się odpowiednie zasady określone w ust. 2

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

Oddział 1 . Postanowienia ogólne.

 

17

Władzami Stowarzyszenia są :

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

18

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata , a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami Stowarzyszenia.
 2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu w trakcie kadencji, ich skład osobowy jest uzupełniany przez Zarząd za zgodą zainteresowanego. Liczba dokooptowanych w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyborów. W pozostałych przypadkach ma zastosowanie 24 pkt. 4.
 3. W przypadku ustąpienia , wykluczenia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, ich skład osobowy jest uzupełniany przez Komisję Rewizyjną, za zgodą zainteresowanego. Liczba dokooptowanych w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyborów. W pozostałych przypadkach ma zastosowanie 24 pkt.5.

 

19

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

Oddział 2.

Walne Zgromadzenie Członków.

 

20

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 3. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi
 4. Z głosem doradczym-członkowie wspierający i zaproszeni goście

 

21

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne
 2. O miejscu, terminie, porządku obrad i charakterze Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd powiadamia członków , co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem jego zwołania.
 3. Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg . Uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje każdorazowo wybierane Prezydium w składzie: przewodniczący , zastępca, sekretarz. Do czasu wyboru Prezydium obradami kieruje Prezes Zarządu

 

22

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest co najmniej raz na rok.

 

23

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
 1. z własnej inicjatywy,
 2.  na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na umotywowane żądanie co najmniej  15 członków Stowarzyszenia.
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia Zarządowi stosownego żądania.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

 

24

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
 • określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 • Uchwalenie Statutu i jego zmiana
 • Uchwalenie budżetu,
 • Wybór i odwołanie członków Zarządu oraz jego Prezesa, Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza
 • Wybór i odwołanie Członków Komisji Rewizyjnej
 • Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • Ustalenie wysokości składek członkowskich , ulg oraz zwolnień od tych składek
 • Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenie lub jego władze,
 • Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
 • Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 • Podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego Stowarzyszenia.
 • Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
 • Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.

 

Oddział 3. Zarząd

 

25

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i z tego tytułu ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 5 – 9 członków, w tym: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.
 3. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jak raz na trzy miesiące.

 

26

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
 2. Określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
 3. Opracowanie projektu budżetu,
 4. Realizacja budżetu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków,
 5. Sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
 6. Opracowanie regulaminów związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 7. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,
 8. Zwoływanie i organizowanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 10. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 11. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 12. Uzupełnianie składów Zarządu w przypadkach określonych w 18 ust.2

 

Oddział IV. Komisja rewizyjna

 

27

 1. Komisja Rewizyjna jest powoływana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza. Podziału poszczególnych funkcji dokonuje samodzielnie Komisja Rewizyjna.
 3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybrany przez Komisje spośród członków Komisji.
 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu.

 

28

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :

 1. Kontrolowanie działalności Zarządu
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie zatwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego Statutowych obowiązków,
 4. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub w trybie ustalonym statutem,

Uzupełnianie składu Komisji Rewizyjnej w przypadkach określonych w §  18 ust.3

 

29

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.

 

30

W przypadkach określonych w par. 28 pkt. 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się najpóźniej w terminie miesiąca od dnia stosownej uchwały przez komisję Rewizyjną.

 

 

 

 

 

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa.

 

31

Mienie Stowarzyszenia stanowi ogół aktywów majątkowych uzyskanych przez Stowarzyszenie w roku jego działalności statutowej

 

32

 1. Źródłami pozyskiwania mienia są w szczególności :
 2. Składki członkowskie
 3. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia
 4. Dotacje, darowizny, zapisy i składki,
 5. Pozostałe wpływy z działalności Statutowej
 6. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym. Wpłaty gotówkowe winny być , przy uwzględnieniu bieżących potrzeb jak najszybciej przekazywane na te konta.
 7. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku  , za dany rok z góry. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki wg. zasad określonych przez Zarząd  w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia.
 8. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansowa oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 9. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – również w drodze więcej niż jednej operacji.

 

33

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawniony jest Prezes Zarządu i inny członek zarządu działający łącznie, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek komisji rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Walne Zgromadzenie Członków jest organem uprawnionym do powołania pełnomocnika/pełnomocników do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu.
 4. Komisja rewizyjna jest organem uprawnionym do wyznaczenia swojego przedstawiciela do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu.
 5. Decyzje w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego Stowarzyszenia podejmuje uchwałą Walne Zgromadzenie Członków.
 6. Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest do ustanowienia pełnomocników Zarządu. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocników określa przedmiot umocowania.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

 

34

 1. Uchwalenie lub zmiana Statutu oraz podjęcie Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych i honorowych.
 2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana lub rozwiązanie Stowarzyszenie mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku.